Pravidla soutěže  „Vyhrajte katalytickou lampu Maison Berger Paris s dvěma náplněmi“ na Instagramu  

Pořadatel 

Potten & Pannen - Staněk group, a.s, Horáčkova 1222/5, 140 00 Praha – Krč, IČ 257 30 452, spisová značka 24011 B, vedena u Městského soudu v Praze  

Doba a místo konání soutěže 

Soutěž „ Vyhrajte katalytickou lampu Maison Berger Paris s dvěma náplněmi “ (dále také jen „soutěž“ nebo „výzva“) probíhá na Instagramu Potten & Pannen  
https://www.instagram.com/pottenpannencz/ v období od 22. července 2022 do 29. července 2022.  

Podmínky účasti v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Instagram ( www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Soutěží se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Pořadatele.  

Průběh a principy soutěží 

Soutěž probíhá na Instagramu https://www.instagram.com/pottenpannencz/ v období od od 22. července 2022 do 29. července 2022.  

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v komentářích napíše jednu z vůní od Maison Berger Paris, která by ladila k jeho domovu. Zároveň musí soutěžící sledovat instagramový profil @pottenpannencz. Ze soutěžních komentářů u příspěvku na Instagramu odborná porota ve složení zaměstnanců Pořadatele vybere jeden vítězný komentář. Mechaniku a časové trvání soutěže Pořadatel popíše v instagramovém postu při vyhlášení soutěže.  

Oznámení a předání výher  

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na stránkách pořadatele zejm. na https://www.instagram.com/pottenpannencz/. Po skončení soutěže bude vybrán jeden Soutěžící, vítěz, který vyhraje katalytickou lampu Maison Berger Paris s dvěma náplněmi Fíkové mléko 250 ml + Divoký bodlák 250 ml.  Výhra je zasílána poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, případně je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení Pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu či poškození v rámci přepravy dopravce. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.  

Pravidla soutěžních příspěvků   

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.  

Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.  

Autorská a jiná práva 

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.  

Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté e mailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování budou zpracovány Pořadatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Data budou vymazána do 2 měsíců od ukončení soutěže.  

Další důležité podmínky soutěží

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je Pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.  

Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram či doručení zpráv. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Instagramu.