OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti:
Potten & Pannen – Staněk group, a.s.
se sídlem Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
IČ: 25730452 / DIČ: CZ25730452
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24011

provozovna: Obchodní 110, Čestlice, 251 01
tel: +420 725 855 050, fax: 261 227 372
email: info@pottenpannen.cz
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.pottenpannen.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

Potten & Pannen – Staněk group, a.s.
 se sídlem Horáčkova 5, 140 00 Praha 4
 IČ: 25730452 / DIČ: CZ25730452
 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24011
 (dále jen „prodávající“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pottenpannen.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pottenpannen.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Obchodní podmínky se v žádném případě nepoužijí na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (podnikatel).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek prodávající vždy zveřejní na webové stránce.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Dodatečné opravy chyb jsou řešeny individuální dohodou kupujícího s prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pottenpannen.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. ŘEŠENÍ SPORŮ

2.1. Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem.

2.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající v souladu s § 1824 zák. č. 89/2012 Sb. sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátora/poskytovatele internetového připojení kupujícího;

b) požaduje úhradu kupní ceny nejpozději při převzetí plnění (zboží) kupujícím od prodávajícího;

c) ceny zboží a služeb jsou na webu www.pottenpannen.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru v sídle či provozovně prodávajícího je náklad 0,- Kč;

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě třiceti (30) dnů, která běží, jde-li o

i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího;

e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iii. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
iv. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
v. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

g) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam a cenu zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poštovné a vedlejší náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou uvedeny při realizaci nákupu v Nákupním košíku před odesláním objednávky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

5.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 •  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 •  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Do okamžiku akceptace objednávky kupujícího prodávajícím není kupní smlouva uzavřena a prodávajícímu tak nevzniká povinnost dodat kupujícím objednané zboží.

5.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

5.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní

smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti (příp. platební kartou) ve vybraných provozovnách prodávajícího pouze v případě rezervace zboží;

- v hotovosti (příp. platební kartou) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9691442/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou

- metodami Google Pay a Apple Pay.

V případě osobních odběrů je nutné vždy objednávku uhradit předem.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto položky jsou vždy uvedeny při realizaci nákupu v Nákupním košíku před odesláním objednávky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.6. Prodávající může před úhradou kupní ceny vystavit kupujícímu daňový doklad – fakturu případně zálohovou fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží v plné výši.

6.7. Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 V případě platby realizované online platební kartou, bude potvrzení o přijaté platbě zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bezodkladně po připsání platby na účet provozovatele on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pottenpannen.cz.

6.8 Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. Lhůta podle věty první běží:
 a) není-li dále či zákonem stanoveno ode dne převzetí zboží,
 b) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 c) jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webovém rozhraní obchodu. 

7.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na náklady kupujícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, je prodávají oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné vzniklé škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a neopotřebené a v původním obalu.

7.4. Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím ve vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na prokazatelně vzniklé náklady a/nebo škodu dle čl. 7.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7. Dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, pozbývá účinnosti též darovací smlouva a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

7.8. Dojde-li k využití práva kupujícího částečně odstoupit od kupní smlouvy v případě akce, kdy prodávající poskytl v rámci akce kupujícímu nejlevnější zboží zdarma, bude kupní cena vypořádána ze strany prodávajícího následovně:

a) v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu ke zboží, které kupující v rámci akce obdržel zdarma, není prodávající povinen vracet žádnou část kupní ceny kupujícímu;

b) v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu ke zboží, které kupující v rámci akce uhradil, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část kupní ceny (kupní cenu za vrácené zboží) poníženou o původní kupní cenu zboží, které v rámci akce kupující obdržel zdarma; 

c) v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu k několika produktům včetně toho, který kupující v rámci akce obdržel zdarma, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část kupní ceny (kupní cenu za vrácené zboží) poníženou o původní kupní cenu zboží, které v rámci akce kupující obdržel zdarma;

d) v případě částečného odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu k několika produktům, kdy všechny tyto produkty byly ze strany kupujícího plně uhrazeny, je prodávající povinen vrátit kupujícímu část kupní ceny (kupní cenu za vrácené zboží) poníženou o původní kupní cenu zboží, které v rámci akce kupující obdržel zdarma.

7.9. Zboží se prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží nebude přijato a vrací se zpět. Zboží může být vráceno jeho zasláním na adresu provozovny prodávajícího:

Hopi s.r.o.
Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Hala H2
Zděbradská 74
Jažlovice Říčany 251 01

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Cena balení a dodání zboží je v České republice při nákupu nad 2 499 Kč zdarma.
 Při osobním odběru je balení i dodaní zboží zdarma.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky přepravce.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 5. e) věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem, stejně jako obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, která mohl kupující rozumně očekávat zejména s ohledem na reklamu či označení
 6. f) se věc hodí k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil nebo k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá s ohledem na právní předpisy nebo technické normy
 7. g) je věc dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci nebo s takovými, které může kupující rozumně očekávat 
 8. h) věc odpovídá jakostí nebo provedení předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; 

b) na odstranění vady opravou věci,

je-li podle prodávajícího dodání nového zboží či odstranění vady opravou věci nepřiměřeně nákladné nebo nemožné, má kupující právo 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.
 
 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
 Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
 Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo také na přiměřenou slevu či právo od smlouvy odstoupit.
 
 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 
 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající záruku za jakost zásadně neposkytuje, mimo případů kdy je záruka za jakost:

a) výslovně poskytnuta prodávajícím;

b) poskytnuta uvedením záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě či na www.pottenpannen.cz;

V případě poskytnutí záruky bude kupujícímu vystaven a vydán nejpozději při převzetí věci záruční list v textové podobě.

Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem jeho převzetí při dodání podle článku 8. obchodních podmínek. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení, včetně užitků.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.6. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou srozumitelně popsány v těchto Obchodních podmínkách.

10.7. Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 • S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů.
 • Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů přímo na prodejně prodávajícího. Adresy prodejen jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího: https://www.pottenpannen.cz/prodejny/ . Prodejny prodávajícího slouží jako místo zpětného odběru pouze při nákupu nového zboží stejného druhu.
 • Výrobci a dovozci musí zajistit pro spotřebitele bezplatný tzv. zpětný odběr elektrozařízení nebo baterií a rovněž musí zajistit financování těchto činností. V zastoupení výrobců, dovozců a prodejců elektrozařízení tyto povinnosti prodávající plní přes kolektivní systém ELEKTROWIN A.S. (https://www.elektrowin.cz/)
 • V případě, že kupující zakoupí nové elektrozařízení podobného typu a použití, jakého je použité elektrozařízení, může kupující odevzdat staré elektrozařízení bezplatně v místě dodání nového elektrozařízení, a to v počtu odpovídajícímu zakoupenému zboží. 
 • Náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, jsou uvedeny formou samostatného údaje na daňovém dokladu.

 

10.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu administrativní poplatek za obstarání servisu zboží třetí stranou ve výši 499 Kč vč. DPH v případě, že se na tento servis nebude vztahovat odpovědnost za vady zboží či případná záruka za jakost (pokud je poskytnuta). 

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů prodávajícího jsou dostupné na webových stránkách: https://www.pottenpannen.cz/ochrana-osobnich-udaju/  kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy s těmito zásadami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů prodávajícího seznámil.

Zpracování osobních údajů při platbě platební kartou:

 • Prodávající tímto informuje kupujícího, že při platbě platební kartou prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, a předává je vydavateli platební karty za účelem zpracování plateb a splnění zákonných požadavků, jako je například identifikace platební transakce v souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku (do kterého byla implementována směrnice EU o platebních službách PSD2) a souvisejícími právními předpisy – tzv. silné ověření uživatele. Jedná se o osobní údaje v rozsahu jméno držitele platební karty, typ platební karty, číslo platební karty, kontrolní kód karty, číslo terminálu, datum ukončení platnosti platební karty (měsíc a rok), země původu platební karty, datum narození, číslo objednávky, e-mailovou adresu, číslo zákazníka (kupujícího), údaje o adrese (ulice, adresa, PSČ, město a země) a v případě podnikatelů DIČ a název společnosti.
 • Předávání platebních údajů je prováděno zejména z důvodu zpracování plateb a dále pro zákonem stanovené účely jako je například identifikace platební transakce a boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 • Právní základ zpracování údajů:
  zpracování nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - zpracování nezbytné pro splnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Prodávající spolupracuje s poskytovateli platebních služeb, jejichž činnost je regulována zákonem o platebním styku a kteří pro nás provádějí přijímání a vypořádání platebních transakcí.

 

Zpracování osobních údajů při ověření spokojenosti v programu Ověřeno zákazníky:

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost kupujícího vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Kupující je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém či slovenském jazyce.

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:
 Potten & Pannen – Staněk group, a.s.,
 Obchodní 110, 251 01 Čestlice, Česká republika,

adresa elektronické pošty info@pottenpannen.cz,
 telefon 725 855 050.
 
 V Praze dne 6.1.2023
 Potten & Pannen – Staněk group, a.s.