• Menu
EN
Pro špičkovou kuchyňskou výbavu Navštivte E-shop

Gourmet & Design klub - zpracování osobní údajů

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy členů Gourmet & Design Klubu a poskytování členských výhod

Vážený zákazníku,

velice si vážíme toho, že jste členem našeho VIP klubu Gourmet Deisgn Klub (dále jen „GDK“). Členství v tomto klubu vám přináší celou řadu výhod a exkluzivních nabídek, jako je především trvalá sleva na každý nákup, přednostní slevy a další výhodné nabídky pouze pro členy klubu, pozvánky na workshopy, kde si ještě před nákupem můžete vyzkoušet naše produkty a další eventy a jiné aktivity, o kterých Vás pravidelně informujeme. Je nám potěšením seznamovat Vás s našimi produkty i formou exkluzivního firemního časopisu Gourmet Design Magazine, který Vám může být inspirací nejen ve vaší kuchyni, ale i ve Vašem volném čase.

Z důvodu a za účelem poskytování výše uvedených výhod zpracovává společnost Potten & Pannen – Staněk group, a.s. (dále jen „PPG“), se sídlem Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, jako správce, Vaše osobní údaje, které jste nám Vy, jako subjekt údajů poskytl. PPG, jako správce osobních údajů, je rovněž řídícím podnikem v podniku, který má pravomoci prosazovat pravidla týkající se ochrany vašich osobních údajů. Přidruženým podnikem, který může působit v roli zpracovatele vašich osobních údajů, je společnost majetkově propojená se společností PPG, Potten & Pannen – Staněk s.r.o., IČ: 35966165 (dále jen „podnik PPG“).

Společnosti PPG jako správce a řídící podnik skupiny podniků dbá a vždycky dbal na důsledné dodržování ochrany osobních údajů a Vaše údaje byly vždy použity výhradně v rámci výše uvedené skupiny podniků. Společnost PPG, jako správce Vašich osobních údajů, nemá a nikdy neměla v úmyslu předat Vaše údaje třetím osobám, k použití pro jiné účely než poskytování výhod vyplývajících z vašeho členství v GDK.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Vzhledem k poskytovaným výhodám, které jako člen GDK můžete čerpat, zpracováváme vaše osobní údaje v oprávněném zájmu (identifikační údaje a email, nákupní historie) nebo na základě souhlasu (telefonní číslo, datum narození), a to za následujícími účely:

Zpracovávané osobní údaje identifikovatelných subjektů osobních údajů

Účel zpracování

Identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, číslo členské karty

Jednoznačná identifikace člena GDK.

Adresní osobní údaje – kontaktní adresa

Zasílání písemných pozvánek členům GDK na speciální eventy a workshopy, zasílání tištěného Gourmet Design magazínu, Noviny Potten & Pannen – Staněk, apod.

e-mailová adresa

Elektronické zasílání obchodních sdělení s informacemi o novinkách, výhodných cenových nabídkách a pozvánek na workshopy, či eventy, související s obchodním charakterem skupiny podniků PPG. Možní odesílatelé provozovaní skupinou podniků PPG:

pottenpannen.cz; kusmitea.cz; gourmetacademy.cz;

mujpolar.cz; popasta.cz, popasta.sk.

Historie nákupů

Sledování vzniku nároku na kartu člena GDK s vyšší trvalou slevou na každý nákup, zasílání obchodních nabídek na základě údajů mého nákupního chování, účasti na reklamních akcích a zjednodušení reklamačních řízení.

Telefonní číslo

Osobní telefonické pozvání na workshopy a speciální eventy pořádané PPG, poskytování osobních informací o Vašich objednávkách, dodávkách zboží apod.

Datum narození

Možné zasílání speciálních narozeninových nabídek.

 

 

Zpracovávané osobní údaje neidentifikovatelných subjektů osobních údajů

Účel zpracování

Fotografie z pořádaných eventů, workshopů, akcí Gourmet Academy bez identifikace osob

Za účelem propagace činnosti PPG a Gourmet Academy zveřejňujeme fotografie z pořádaných eventů, workshopů a akcí Gourmet Academy, výhradně bez identifikace konkrétních osob, na webu PPG a sociálních sítích, pokud se subjekt údajů výslovně neidentifikuje a nezažádá o nezveřejnění konkrétních fotografií.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v prostorách centrály PPG. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Pro zajištění vybraných služeb (např. IT servis, distribuce publikací, příprava eventů, apod.) někdy využíváme prověřené externí zpracovatele, se kterými je vždy uzavřena písemná smlouva, která zavazuje zpracovatele vůči PPG, s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnostem zpracovatele, v souvislosti se zpracováním osobních údajů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana vašich osobních údajů.

Se souhlasem subjektu poskytujeme některé osobní údaje vybraných členů GDK, včetně fotografií na webových stránkách PPG, sociálních sítích a propagačních tiskovinách. Na webových stránkách PPG, sociálních sítích a propagačních tiskovinách uveřejňujeme i fotografie neidentifikovaných členů GDK (tj. bez uvedení totožnosti).

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné jiné třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Veškeré Vaše osobní údaje zapracováváme a uchováváme pouze po dobu Vašeho členství v GDK. V případě, že skončí členství v GDK, jsou veškeré Vaše osobní údaje odstraněny ze všech systémů a nosičů a osobní údaje poskytnuté ve fyzické formě (např. přihláška člena apod.) jsou skartovány.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu (datum narození, telefonní číslo) jsou zpracovávány a uchovávány do odvolání souhlasu. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou tyto konkrétní údaje odstraněny ze všech systémů a nosičů, popř. znemožněno jejich další přečtení (v případě fyzické formy údajů, např. na přihlášce), aniž by to ovlivnilo čerpání výhod člena GDK.

Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má:

  • právo na přístup k osobním údajům: právo získat od PPG potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriím osobních údajů, příjemci nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, doba po kterou budou osobní údaje uloženy a právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na opravu: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a právo na doplnění neúplných osobních údajů,
  • právo na výmaz: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, nebo odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
  • právo na omezení zpracování: právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,
  • právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci,
  • právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce, správce osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím:

  • e-mail: club@pottenpannen.cz
  • nebo písemně na adresu: Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 25101 Čestlice

 

Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím výše uvedených adres, Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci PPG, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákonných požadavků, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Stáhnout tento dokument v podobě .pdf můžete zde.